Protokól ze spotkania Rady MKT w dniu 5.12.2013

Spotkanie odbyło się Restauracji Magnes w Mrągowie. Obecnych było 8 z 9 członków Rady Klastra.

Na spotkaniu podjęto następujące tematy:
1. Uregulowanie stosunku LOT Ziemia Mrągowska do Mazurskiego Klastra Turystycznego
2. Aktualizacja listy członków MKT pod względem opłacenia rocznej składki

1. Uregulowanie stosunku LOT Ziemia Mrągowska do Mazurskiego Klastra Turystycznego
W ciągu niespełna roku działalności MKT, gdy  na pierwszym spotkaniu rady klastra (19 luty) określono wzajemne relacje pomiędzy LOTem „Ziemia Mrągowska” a MKT, uwidoczniły się tendencje do traktowania organizacji jako oddzielnych podmiotów. LOT zajmuje się podstawową forma promocji, a klaster działaniami długofalowymi, specjalistycznymi, które należało by dodatkowo finansować.
Problem stanowi § 4 pkt 3 Regulaminu Klastra określającym „Relacje pomiędzy członkiem stowarzyszenia a uczestnikiem klastra:
1. Członkostwo w LOT nie jest równoznaczne z członkostwem w Klastrze.
2. Uczestnik klastra nie zostaje też  automatycznie członkiem LOT-u.”

Członkowie Rady Klastra postanowili jednogłośnie zastąpić brzmienie pkt 1 i 2 jednym punktem: „1. Wyłącznie członkowie LOT „Ziemia Mrągowska” mogą brać udział w działaniach MKT”.

Komentarz:
Członkostwo w LOT oznacza jednocześnie prawo do angażowania się w prace grup projektowych MKT. Członkowie grupy mogą określić warunki finansowe pracy w grupie.

Postrzeganie LOT oraz MKT jako odrębnych organizacji prowadziło do niepotrzebnego zmuszania podmiotów turystycznych do wyborów, które oznaczały zbędną konkurencję, niepowodującą rozwoju Organizacji. Pomijało to korzyści dla członków z bycia w organizacjach (MKT oraz LOT), które mają zbieżne cele np. udział w targach turystycznych, publikacjach LOTu, przywileje na stronie www.it.mragowo.pl, prawo pracy w grupach projektowych itd.
Wyłącznie członek LOTu, mający zapewnione podstawowe korzyści promocyjne może realizować konkretne cele w mniejszym gronie, zainteresowanych podmiotów w ramach MKT. By realizować „dodatkowe” cele w ramach MKT nie ma konieczności płacenia dodatkowej składki rocznej na MKT. Każda z grup projektowych może jednak określić „grupowe” warunki współpracy, które mogą zakładać opłacenie rocznej „składki” na opłacenie celów grupy.

2. Aktualizacja listy członków MKT
Podmioty w MKT, które nie zapłaciły rocznych składek, jeżeli tego nie uczynią po upomnieniu, mogą zostać skreślone z listy członków.

Ustalenia:
1. Mimo, że według Regulaminu klastra Rada władna jest do dokonywania zmian Regulaminu (§ 7 pkt 2) postanowiono ostatecznie, ze względu na wagę decyzji, zasięgnąć opinii na spotkaniu członków MKT. Spotkanie powinno odbyć się w styczniu.
2. Podmioty, które są członkami MKT a nie są członkami LOTu powinny przystąpić do LOT „Ziemia Mrągowska”.
3. Decyzja odnośnie używania lub nieużywania loga MKT zostanie podjęta w późniejszym terminie.
4. Działania grup projektowych odbywać się będą pod szyldem LOT oraz MKT
5. Podmioty, które nie opłaciły składek na MKT, jeżeli tego nie uczynią po upomnieniu, zostaną skreślone z listy członków.

facebook